Vyöarvot

Brasilialaisen Jiu-Jitsun vyöarvot Jyväskylän Fight Clubilla:

Musta:
Sami Markkanen, 1 Grau
Ville Kotiniemi
Venla Luukkonen
Hanna Hirvonen
Janne Maunonen

Ruskea:
Kimmo Rautiainen
Petri Itkonen
Tommi Pohjola
Anna Kavoura
Antti Pyrhönen
Vili Vuolle

Purppura:
Tino Korpimäki
Aki Torikka
Jarno Purtsi
Pauli-Pekka Toivanen
Timo Harju
Esa Haaranoja
Petri Mähönen
Antti Karpakka
Heikki Kekäläinen
Hannu Saarinen
Harri Valli
Jussi Wacklin
Elina Tolonen
Viljo Väisänen
Toni Tervola
Mikko Ropponen
Heli Siltala
Niko Kariluoma
Teemu Toropainen
Jarno Javanainen

Sininen:
Jaakko Suojanen
Jani Reijonen
Jani Häkkinen
Jukka Hartikainen
Jouni Korhonen
Ismo Manninen
Jukka Laurio
Miikka Hyttinen
Harri Suhonen
Niko Lahtinen
Hannu Lintukoski
Mikko Koponen
Matti Arkko
Teemu Sivonen
Samuli Sivonen
Joosu Kuivanen
Jari Ohranen
Tero Raisio
Vesa Auraneva
Petri Hämäläinen
Harri Hämäläinen
Tiina Markkanen
Mikko Heikkinen
Oskari Miettinen
Ville Vanhanen
Ville Ahokas
Toni Myllykoski
Kari Kosunen
Ville Wacklin
Linnea Hintsala
Ville Ponkilainen
Jarno Javanainen
Jukka Kontturi
Ari Kitinoja
Anne-Mari Rahikainen
Janne Sauvola
Esa-Pekka Lahnalampi
Jesse Yliniemi
Mikko Palander
Kimmo Manninen
Tytti Laaksonen
Frans Valli
Emmi Luukkonen
Ville Pietiläinen
Annukka Jernvall
Juho Poutamo
Juho Simonen
Jesse Pölkki
Daniel Hägg
Nikke Kettunen
Sami Ylistö
Aleksi Varis
Jukka Puurtinen
Tuomas Hänninen
Teemu Hirvonen
Laura Rättyä
Anton Valkeinen
Anton Saukkonen
Hennariikka Mäenpää
Eerikki Pihlajamaa
Anton Heikkilä
Jiri Hyvönen
Tero Siivonen
Antero Liimatainen
Vasco Fachada
Miika Vauhkonen
Mikko Tella